Jumaat, 23 Disember 2011

Kata Bantu Ragam


 Kata bantu ragam yang hadir sebelum kata kerja dalam frasa kerja ialah perkataan yang menerangkan ragam atau suasana perasaan sesuatu perbuatan itu dilakukan, misalnya sama ada seseorang itu mesti  melakukan, hendak melakukan, atau berkeupayaan  melakukan sesuatu perbuatan itu
Antara Kata Bantu Ragam jenis ini ialah:
Ø  Mungkin, hendak, mahu, harus, enggan, boleh, dapat, mesti, patut.
Contoh:
Ø  Encik karim hendak mengembara ke Afrika.
Ø  Kerani itu harus menyiapkan kerja dengan segera.
Boleh hadir bersama-sama:
-         Mungkin+dapat
Ø  Karim mungkin dapat lulus dengan cemerlang jika dia berusaha bersungguh-sungguh.
-         Patut+dapat
Ø  Kerajaan patut dapat menangani masalah pengangguran dengan lebih berkesan pada masa akan datang.
Tidak boleh hadir bersama-sama:
Ø  Hendak + mahu
Ø  Hendak  +harus
Ø  Mahu  +mesti
Ø  Mahu + dapat
Ø  Mesti + harus
Ø  Dapat  +hendak
Ø  Hendak + dapat
Kata bantu aspek tertentu boleh juga hadir bersama-sama kata bantu ragam secara berderetan, baik secara mendahului atau mengikutinya.
-         Kata bantu aspek+kata  bantu ragam
Ø  Karim sedang hendak ke bandar ketika kami sampai.
Ø  Dia belum hendak makan kerana masih kenyang.
-         Kata bantu ragam+kata bantu aspek
Ø  Mereka mesti akan datang lagi.
Ø  Pada waktu itu bapa mesti sudah ke pejabat.
Ø  Polis mesti telah menangkap pencuri itu sesudah mendapat maklumat.

Kata Bantu Aspek

Kata bantu aspek menerangkan waktu pada kerja yang dilakukan, iaitu sama ada kerja itu akan, sedang, sudah, masih, baru, mula atau belum dilaksanakan.
Tergolong kepada tiga jenis aspek masa:
-          Sudah dilakukan:
Ø  Sudah, telah, pernah, baru.
-          Sedang dilakukan:
Ø  Sedang, masih, mula.
-          Belum dilaksanakan:
Ø  Belum, akan.
Contoh Ayat:-
-          Sudah dilakukan
Ø  Mereka sudah menonton cerita itu.
-          Sedang dilakukan
Ø  Ibu sedang memasak nasi.
-          Belum dilakukan
Ø  Murid itu akan menulis surat kepada ibunya.


Frasa Kerja


Frasa kerja ialah binaan yang boleh terdiri daripada satu patah kata atau lebih dengan kata kerja sebagai unsur intinya.
Secara umumnya, frasa kerja terbahagi kepada dua, iaitu;
i.              Binaan frasa kerja tanpa objek; dan
ii.            Binaan frasa kerja dengan objek

Binaan frasa kerja tanpa objek terdiri daripada kata kerja tak transitif yang mungkin diikuti oleh pelengkap kata nama, pelengkap kata adjektif, atau pelengkap frasa sendi nama. Contohnya;
·         Perompak itu bersenjatakan pisau         (pelengkapnya kata nama)
·         Orang itu sentiasa berbuat baik               (pelengkapnya kata adjektif)
·         Anaknya bermastautin di ibu kota          (pelengkapnya frasa sendi nama)

Binaan frasa kerja tanpa objek juga boleh terdiri daripada kata kerja tak transitif tanpa pelengkap atau kata kerja tak transitif dengan kata nama sebagai penerang.
Contoh;
·         Abang tertawa                                (tanpa pelengkap)
·         Kami bermain dam                                   ( kata nama dam sebagai penerang)

Binaan frasa kerja dengan objek terbahagi kepada dua bentuk.
(a)  Frasa kerja transitif dengan satu objek, misalnya
·         Bapa membeli motosikal                         (satu objek-motosikal)
(b)  Frasa kerja transitif dengan dua objek, misalnya;
·         Bapa membelikan abang motosikal     (dua objek-abang[objek tepat]
                                                                       dan motosikal [objek sipi])

Frasa   kerja boleh mengandung kata bantu, sama ada kata bantu aspek atau kata bantu ragam. Contoh;
·           Ridhwan pernah menulis cerpen                       (mengandung kata bantu aspek                                                                                   pernah)
·           Hasmidar hendak meminjam pen         ( mengandung kata bantu ragam                                                                      hendak)
Frasa kerja, sama ada jenis transitif atau tak transitif, boleh menerima ayat komplemen. Contoh;
·         Dia mengaku bahawa dia cinta akan gadis itu
(Frasa kerja transitif dengan ayat komplemen)                                  
·         Beliau berkata bahawa masalah itu harus didedahkan segera
( Frasa kerja tak transitif dengan ayat komplemen)

Frasa kerja juga boleh menerima unsur keterangan yang hadir selepas kata kerja. Unsur keterangan terbahagi kepada jenis-jenis yang berikut;
(a)  Keterangan tempat atau arah, contohnya;
·         Abang saya belajar diseberang laut.
·         Adik melompat ke atas tilam.
(b)  Keterangan waktu, misalnya;
·         Perlawanan itu tamat pada jam sepuluh setengah malam.
·         Dia menyudahkan jawapannya dalam tempoh satu jam
(c)  Keterangan cara, contohnya;
·         Air sungai mengalir deras                                    (keterangan kata adjektif)
·         Air sungai mengalir dengan derasnya (keterangan frasa sendi nama)
(d)  Keterangan tujuan dan harapan, misalnya;
·         Mereka bekerja demi sesuap nasi
·         Dia belajar untuk masa depannya.
(e)  Keterangan alat, contohnya;
·         Mereka pergi dengan kapal terbang
·         Azhar menebang pokok dengan kapak.
(f)   Keterangan penyertaan, contohnya;
·         Anuar mengusahakan sawah itu dengan adik-beradiknya
·         Puan Julia pergi melancong ke Itali dengan suaminya
(g)  Keterangan hal, misalnya
·         Sasterawan itu sedang berbicara tentang teknik penulisan novel
·         Kabinet akan mengeluarkan laporan mengenai kenaikan harga minyak
(h)  Keterangan bagai, misalnya;
·         Dia menjerit-jerit bagai orang kerasukan hantu
·         Nisha bergaya seperti peragawati
Dalam binaan ayat dasar, frasa kerja dapat berfungsi sebagai predikat.
Contohnya;
·         Emak sedang mengemas rumah.

Jenis-Jenis Makna


Makna terbahagi kepada beberapa jenis, iaitu:-
i.              Makna denotatif/ tersurat
ii.            Makna konotatif/tersirat
iii.           Makna afektif
iv.           Makna emotif
v.            Makna luas
vi.           Makna sempit
vii.          Makna gaya
viii.        Makna tekanan

i.Makna denotatif/ tersurat
Makna denotatif ialah makna yang tersurat/ makna umum/ makna leksikal atau makna kamus. Makna deotatif ini juga merupakan makna yang sesuai dengan rujukan atau pemerhatian alat indera atau makna yang nyata.
Contoh ayat-
Buaya yang mengganas itu telah ditangkap.
Buaya dalam ayat itu bermaksud sejenis binatang buas yang tinggal di dalam air, tetapi boleh juga naik ke darat.

ii.Makna Konotatif
Makna konotatif ialah makna tersirat . Lebih mengutamakan nilai komunikatif  rujukan penutur berdasarkan konteks.
Contoh ayat:-
  Jangan percaya sangat kata-kata Imran kerana dia itu buaya.
Buaya alam ayat tersebut ialah seorang lelaki yang suka memujuk dan menipu perempuan.

iii. Makna Efektif
Makna efektif ialah makna yang muncul akibat reaksi pendengar atau pembaca terhadap penggunaan kata atau kebalikan daripada apa yang disebutkan.
Contoh:-
Perkataan teratak, pondok, rumah yang sepertinya dalam makna efektif ialah orang yang mengujarkan perkataan ini ingin merendah diri.

iv.Makna emotif
Makna emotif ialah makna yang sama tetapi berbeza nilai rasa bahasanya. Contohnya perkataan meninggal dunia, mangkat, wafat, mampus dan kajol adalah makna emotif. Kesemua contoh di atas mendukun erti mati. Penggunaan perkataan yang berbeza ini boleh menimbulkan nilai yang berbeza.
v. Makna luas
Makna luas ialah makna yang terkandung dalam sesuatu perkataan iaitu lebih luas dari makna sebenar.
Contoh;
Universiti ialah institusi pengajian tinggi tempat mempelajari pelbagai bidang ilmu dan kajian ilmiah. Makna luas universiti merangkumi pelbagai aspek seperti profesor, bilik kuliah, pensyarah dan mahasiswa.

vi. Makna Sempit
Makna sempit ialah makna yang terkandung dalam perkataan tersebut semata-mata.
Contoh:-
Siku Aliah luka semasa terjatuh tadi.
Anggota badan yang luka tidak melibatkan anggota badan Aliah yang lain, hanya pada bahagian siku sahaja.

vii.Makna Gaya
Makna gaya ialah perkataan khas yang selalu dikemukakan oleh seseorang pengarang dalam karyanya.
Contoh:-
Gaya penulisan Shahnon Ahmad boleh dikenali, misalnya beliau gemar menggunakan dialek Kedah dalam penulisannya.

viii. Makna Tekanan
Makna tekanan ialah makna yang diberi penekanan semasa ujaran. Perkataan itu mewakili makna utama dalam keseluruhan ujaran tersebut.
Contoh:
Amira MELAHIRKAN bayi perempuan.
Amirah melahirkan bayi PEREMPUAN.

HUBUNGAN SEMANTIK DAN MAKNA
Hubungan Makna Dari Aspek Fonologi:
Dilihat  daripada segi hentian suara, nada suara, intonasi suara - dapat menimbulkan hubungan semantik di antara bahagian wacana intonasi peranan penting sebagai penanda dan pemisah frasa dan pembeza struktur ayat, contohnya seperti ayat di bawah:
1. Malaysia negara yang aman
a. Negara yang aman, Malaysia (ayat penyata)
b. Aman negara Malaysia?          (ayat tanya)

Hubungan Makna Dari Segi Leksikal
Berdasarkan   pemilihan dan penggunaan perkataan yang sesuai dengan makna yang ingin disampaikan
a. antonim : Pemuda harapan bangsa. Pemudi tiang negara
b. sinonim : Ali seorang yang rajin. Kegigihannya belajar membolehkan dia
                    melanjutkan pelajaran ke universiti
c. Hiponim: Dia menanam pokok melur, cempaka, bunga raya dan bunga
                    kertas di halaman rumahnya. Jadi halaman rumahnya nampak
               indah dengan pokok-pokok bunga tersebut.
d. Himonim: Bukit yang aku daki sebentar tadi sangat tinggi . Aku berasa letih kerana mengeluarkan banyak peluh sehingga badanku dipenuhi dengan daki.

Hubungan Makna Dari Segi Tatabahasa.
Wacana berkualiti mesti memperlihat hubungan berdasarkan binaan tatabahasa.
Dapat dilihat daripada penggunaan penanda gramatis seperti:
a. Kata hubung: menghubungkan di antara ayat dengan ayat atau perengan dengan perenggan yang lain.
i.           Berfungsi sebagai penghuraian: seterusnya, selain itu, pada sudut yang
     lain,
iii.           Berfungsi sebagai pengembangan idea: seperti, dan, tetapi, oleh itu, dan kerana
iv.           Berfungsi sebagai penambahan: sebelum, selepas, kemudian, berikutnya, pada masa, dan ketika itu
b. Kata rujukan : kata yang boleh menggantikan sesuatu, sama ada benda atau
manusia
i. Kata ganti nama : saya, dia, mereka, kami, kita, itu, ini, siapa dan lain-lain.
c. Peleburan dan penggantian: untuk mengelakkan pengulangan terhadap sesuatu maklumat daripada penyataan yang diberikan
contoh : Ali menendang bola dengan laju, manakala Hasan menendang dengan perlahan.